ОШ "Никола Тесла", Винча

esdnevniklogo
large Google Classroom
rasporednastave 1
asdad

♥ ОШ "Никола Тесла" Винча ♥

za osmake

logo mpntr.png
1 39 (2)

Бројач посета

1245977

Учење на даљину

ucenje na daljinu

Изградња ОШ „Никола Тесла” у Лештанима

 

20210327 201201

COVID - 19 едукативни материјал

Јавне набавке

Календар

пон уто сре чет пет суб нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Уџбенички комплети за 2018/19

 

Списак уџбеника и приручника

 

 

   Наставничко веће школе је на седници, одржаној 5. априла 2016. г. а за први и пети разред на седници одржаној 8. маја 2018. а на предлог на­став­­­ника и стручних већа, донело Одлуку о употреби следећих уџбеника у настави у школској 2018/19.години.

1.разред

Р.б. Предмет Издавач Аутори Уџбеник
1. Српски језик пр-ема комплексн-ом поступку – уџбенички комплет Креативни центар Зорица Нобл, Зорица Вукајловић Шта све деца знају; Чуда ми чуда; Пишем, пишем; Причам ти причу
2. Српски језик Фреска Светлана Јоксимовић Буквар, Наста-вни листови уз Буквар, Читанка за- први разред основне школе.
3. Математика Фреска Светлана Јоксимовић Математика, уџбеник за први разред основне школе
4. Свет око нас Фреска Светлана Јоксимовић Свет око нас за први разред осно-вне школе
5. Музичка култура Нови логос Драгана Михаји-ловић Бокан, Ма-рина Ињац Музичка култура за први разред
6. Енглески језик The English book Happy House  

2.разред

  Српски језик Нови Логос Наташа Станко-вић – Шошо, Ма-ја Костић Уз речи растемо – читанка за дру-ги разред

2.

Српски језик Нови Логос Душка Милић, Татјана Митић Латиница – ра-дни уџбеник за други разред
3. Српски језик Нови Логос Јелена Срдић Дар речи–грама-тика за други р.
4. Српски језик Нови Логос Јелена Срдић, Наташа Ста-нковић- Шошо, Маја Костић Радна свеска за српски језик за други р.
5. Математика Нови Логос Сенка Тахировић, Ива Иванчевић Математика 2 – радни уџбеник
6. Математика Нови Логос Ива Иванчевић, Сенка Тахировић Математика 2 – радна свеска
7. Свет око нас Нови Логос Љиљана Стокано-вић, Гордана Лу-кић Свет око нас 2 - уџбеник
8. Свет око нас Нови Логос Љ. Стокановић, Г. Лукић Свет око нас 2- радна свеска
9. Музичка култура Нови Логос Драгана Михајловић Бокан, Марина Ињац Музичка култура 2
10. Ликовна култура Едука Мариа Бузаши Марганић, Зорица Петровић Ликовна култура за 2 разред - уџбеник
11. Енглески језик English book Stella Maidment, Lorena Roberts Happy house 2
12. Енглески језик English book Happy house 2

3. разред

1. Српски језик Креативни центар Симеон Мари-нковић, Славица Марковић Читанка за трећи разред основне школе
2. Српски језик Креативни центар Симеон Мари-нковић Српски језик за трећи разред
3. Српски језик Креативни центар Симеон Маринковић Наставни листови
4. Математика Едука Светлана Јоксимовић, Бошко Влаховић Математика 3 а,
5. Математика Едука Светлана Јоксимовић, Бошко Влаховић Математика 3б
6. Природа и друштво Бигз Сања Благданић, Зорица Коваче-вић, Славица Јо-вић, Александар Петровић Природа и друштво 3 - уџбеник
7. Природа и друштво Бигз Сања Благданић... Природа и дру-штво 3, радна свеска
8. Музичка култура Креативни центар Владица Илић Музичка култура, уџбеник и радна свеска за 3 разред
9. Ликовна култура Креативни центар Мирјана Живковић Ликовна култура, уџбеник и радна свеска за 3. разред
10. Енглески језик Нови Логос Naomi Simmons Family and friends 3 - уџбеник
11. Енглески језик Нови Логос Naomi Simmons Family and friends 3- радна свеска

4. разред

  Српски језик Нови Логос Наташа Станко-вић –Шошо, Соња Чабрић Бескрајне речи – читанка за че-тврти разред
  Српски језик Нови Логос Јелена Срдић, Зорана Петковић - Живановић Дар речи – грама-тика за четврти ра-зред
3. Српски језик Нови Логос Н.С. Шошо, Ј. Срдић... Радна свеска за четврти разред
  Математика Нови Логос Сенка Тахировић Математика 4 - уџбеник
5. Математика Нови Логос Сенка Тахировић,, Момчило Степа-новић Математика – радна свеска
6. Природа и друштво БИГЗ Сања Благданић, Зорица Коваче-вић, Славица Јо-вић, Милутин Тадић Природа и друштво 4 - уџбеник
7. Природа и друштво БИГЗ Сања Благданић... Природа и друштво 4 – радна свеска
8. Музичка култура БИГЗ Марија Гаљевић, Мирјана Јовановић Лазић Распевано дете 4 – уџбеник за четврти разред
9. Ликовна култура Нови Логос Милутин Мићић, Гордана Мићић Ликовна култура 4 - уџбеник
10. Енглески језик Нови Логос Naomi Simmons Family and friends 2
11. Eнглески језик Нови Логос Naomi Simmons Family and friends 2

5. разред

  Српски језик Клетт Зона Мркаљ, Зо-рица Несторовић Расковник,читанка за 5 разред ОШ
2. Српски језик Клетт Весна Ломпар, Зорица Несто-ровић Граматика за прети разред основне школе
3. Српски језик Клетт Весна Ломпар, Зо-рица ,Несторовић Радна свеска за пети разред основне школе
4. Математика Математископ Владимир Стоја-новић Математика 5, уџбеник за пети разред
5. Математика Математископ Владимир Стоја-новић, Гордана Поповић, Никола Вигњевић Математика 5, збирка задатака
6. Музичка култура Нови Логос Др. Александар Паладин, Мр. Дра-гана Михајловић Музичка култура 5
7. Ликовна култура Клетт Сања Филиповић Ликовна култура 5
8. Историја Клетт Емина Живко-вић, Љиљана Недовић Историја 5Уџбе-ник са одабра-ним историјским изворима
9. Географија Нови Логос Марко Јоксимовић

Географија 5

Уџбеник за пети разред

10. Биологија Герундијум Др. Тијана При-бићевић, др. То-мка Миљановић, Славица Нинко-вић, мр. Весна Миливојевић Биологија 5
11. Техника и техно-логија Клетт Алекса Вучи-ћевић,Ненад Ста- меновић Техника и техно-логија, уџбеник за пети разред

12.

Инфорамтика и рачунарство Клетт Светлана Ма-ндић Информатика и рачунарство за пети разред
13. Енглески језик Akronolo Isabella Hearm, Jayne Wildaman Discover English 2Engleski jezik za peti razred
14. Француски језик Клетт Мари Жозе Ло-пез, Жан Тјери ле Буњек Club Ados 1
15. Француски језик Клетт Club Ados 1

6. разред

  Српски језик Клетт Зорица Несто-ровић, Златко Грушановић Корак- читанка за шести разред
  Српски језик Клетт Весна Ломпар Граматика 6
  Српски језик Клетт Весна Ломпар, Зо-рица Несторовић Српски језик 6 радна свеска
4. Математика Математископ доо Владимир Стоја-новић Математика 6 – уџбеник
  Математика Математископ доо Владимир Стоја-новић Математика 6 – збирка задатака
6. Музичка култура Нови Логос Александра Пала-дин,ДраганаМиха- јловић - Бокан Музичка култура 6 – уџбеник за шести разред
7. Ликовна култура Клетт Сања Филиповић Ликовна култура 6 - уџбеник
8. Историја Завод за уџбени-ке и наставна средства Раде Михаљчић Историја – уџбе-ник за шести разред
9. Историја Завод... Марко Шуица, Снежана Кне-жевић Историјска читанка и радна свеска 
10. Географија Нови Логос Снежана Вуја-диновић, Рајко Голић Географија 6 – уџбеник за шести разред
11. Физика БИГЗ Катарина Стевановић, Марија Крнета Физика 6 - уџбеник
12. Физика БИГЗ Катарина Стевано-вић,Марија Крне-та, Радмила Тошо-вић Физика 6 – збирка задатака
13. Биологија Герундијум Тихомир Лазаре-вић, Весна Мили-војевић,Томка Ми-љановић Билогија 6 – уџбеник
14. Билогија Герундијум Тихомир Лазаревић.... Радна свеска из биологије 6
15. ТО и информа-тичко образо-вање Едука Зоран Д. Лапчевић Техничко и информатичко образовање 6 - уџбеник
16. Француски језик Клетт Мари Жозе Лопез, Жан Тјери ле Буњек Et toi? 2
17. Француски језик Клетт Et toi? R.s.
18. Енглески језик Акроноло Jayne Wildman Discover English 3
19. Енглески језик Акроноло Discover English 3,р.с.

7. разред

1. Српски језик Клетт Зорица Несто-ровић, Златко Грушановић Пут – читанка за седми разред
2. Српски језик Клетт Весна Ломпар Граматика 7
3. Српски језик Клетт Весна Ломпар, Зорица Несто-ровић Радна свеска, Српски језик 7
4. Математика Математископ Владимир Стојановић Математика 7 -уџбеник
5. Математика Математископ Владимир Стојановић Математика 7 – радна свеска
6. Музичко Нови Логос Александра Пала-дин, Др агана Ми-хајловић-Бокан Музичка култура 7 - уџбеник
7. Ликовна култура Клетт Сања Филиповић Ликовна култура – уџбеник за седми разред
8. Историја Едука Милица Омрчен, Невена Грбовић Историја – уџбеник за седми разред
9. Географија Нови Логос Дејан Шабић, Снежана Вујади-новић, Мирољуб Милинчић Географија 7 - уџбеник
10. Физика Клетт Марина Радо-јевић Физика 7 - уџбеник
11. Физика Клетт Марина Радо-јевић, Митко Николов Физика 7 – збирка задатака
12. Биологија Герундијум Мирјана Топић, Томка Миља-новић, Тихомир Лазаревић Биологија 7 - уџбеник
13. Биологија Герундијум Славица Нинко-вић, Томка Ми-љановић Радна свеска из биологије 7
14. Хемија Клетт Ивана Вуковић, Аника Влајић Хемија 7 – уџбеник из хемије
15. Хемија Клетт Ивана Вуковић... Хемија 7 – збирка задатака
16. ТО и информа-тичко образо-вање Едука Др. Драган Голу-бовић Техничко и информатичко образовање – уџбеник за 7. разред
17. Француски језик Клетт Мари Жозе Ло-пез, Жан Тјери ле Буњек Еt toi? 3
18. Француски језик Клетт Et toi?3 r.s.
19. Енглески језик Акроноло Liz Kilbey Discover English 4
20. Eнглески језик Акроноло Discover english 4

8. разред

1. Српски језик Клетт Зорица Несто-ровић, Златко Грушановић Речи мудрости – читанка за осми разред
2. Српски језик Клетт Весна Ломпар Граматика 8
3. Српски језик Клетт Весна Ломпар, Зорица Несто-ровић, Златко Грушановић Српски језик 8 – радна свеска
4. Математика Математископ Владимир Сто-јановић Математика 8 - уџбеник
5. Математика Математископ Владимир Сто-јановић Математика 8 – збирка задатака
6. Музичка култура Нови Логос Александра Пала-дин, Драгана Ми-хајловић Бокан Музичка култура 8 - уџбеник
7. Ликовна култура Клетт Сања Филиповић Ликовна култура 8 - уџбеник
8. Историја Завод за уџбе-нике и наставна средства Ђорђе Ђурић, Момчило Павло-вић Историја – уџбеник за осми разред
9. Географија Нови Логос Слободан Зрнић, Наташа Бировљев Географија 8 – уџбеник географ.
10. Физика Клетт Марина Радоје-вић Физика 8 - уџбеник
11. Физика Клетт Марина Радоје-вић, Митко Ни-колов Физика 8 – збирка задатака
12. Биологија Герундијум Верица Мата-новић, Милица Станковић Биологија 8
13. Биологија Герундијум Славица Нинко-вић Радна свеска из биологије
14. Хемија Нови Логос Татјана Неде-љковић, Драгана Анђелковић Хемија 8 – уџбеник
15. Хемија Нови Логос Татјана Неде-љковић... Радна свеска
16. ТО и информа-тичко образо-вање Едука Др. Драган Голу-бовић, Небојша Голубовић Техничко и инфо-рматичко обра-зовање –уџбеник за осми разред
17. Француски језик Клетт Мари Жозе Ло-пез, Жан Тјери ле Буњек Et toi? 4
18. Француски језик Клетт Et toi? 4 r.s.
19. Енглески језик Акроноло Liz Kilbey Discover english 5
20. Енглески језик Акроноло Discover english 5 r.s.
21. Енглески језик Акроноло Збирка

     Уџбеници, по разредима и предметима, које је Наставничко веће својом одлуком утврдило за коришћење у овој школској години, поседују решење којим су одобрени за коришћење у основној школи.

 

 

 

 

 

scan0019scan0020scan0021scan0022scan0023