ОШ "Никола Тесла", Винча

esdnevniklogo
large Google Classroom
rasporednastave 1
asdad

♥ ОШ "Никола Тесла" Винча ♥

za osmake

logo mpntr.png
1 39 (2)

Бројач посета

2259271

Учење на даљину

ucenje na daljinu

Изградња ОШ „Никола Тесла” у Лештанима

 

20210327 201201

COVID - 19 едукативни материјал

Календар

пон уто сре чет пет суб нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Примарни задациЦИЉЕВИ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

Циљеви образовања и васпитања јесу:

1.Пун и усклађен интелектуални,емоционални,социјални,морални и физички развој сваког детета и ученика,у складу са његовим узрастом,развојним потребама и интересовањима;

2.Стицање квалитетних знања и вештина и формирање вредносних ставова,језичке, математичке, научне,уметничке,културне,медијске,техничке,финансијске и информатичке писмености,неопходних за наставак школовања и активну укљученост у живот породице и заједнице;

3.Развој стваралачких способности,креативности,естетске перцепције и укуса,као и изражавање на језицима различитих уметности;

4.Развој способности проналажења,анализирања,примене и саопштавања информација,уз вешто и ефикасно коришћење медија и инфомационо-комуникационих технологија;

5.Оспособљавње за решавње проблема,повезивање и примену знања и вештина у даљем образовању и свакодневном животу;

6.Развој мотивације за учење и оспособљавање за самостално учење и образовање током целог живота;

7.Развој свести о себи,самоиницијативе,способности самовредновања и изражавања свог мишљења;

8.Оспособљавање за доношење ваљаних одлука о избору даљег образовања  и занимања,сопственог развоја и будућег живота;

9.Развој кључних компетенција потребних за живот у савременом друштву;

10.Развој и практиковање здравог начина живота,свести о важности сопственог здравља и безбе-дности,потребе неговања и развоја физичких способности;

11.Развој свести о значају одрживог развоја,заштите и одржавања природе и животне средине, еко-лошке етике и заштите животиња;

12.Развој способности комуницирања,дијалога,осећања солидарности,квалитетне и ефикасне сарадње са другима и способности за тимски рад и неговање другарства и пријатељства;

13.Развијање способности за улогу одговорног грађанина,за живот у демократски уређеном и хума-ном друштву заснованом на поштовању људских и грађандких права,као и основних вредности правде, истине,слободе,поштења и личне одговорности;

14.Формирање ставова,уверења и система вредности,развој личног и националног идентитета, ра-звијање свести и осећања припадности држави Србији,поштовање и неговање српског језика и свог матерњег језика,традиције и културе српског народа,националних мањина и етничких заједница, других народа,развијање мултикултурализма,поштовање и очување националног и светског културног наслеђа;

15.Развој и поштовање расне,националне културе,језичке верске и узрасне равноправности и толеранције.

 

Полазне основе рада школе:

Основним образовањем и васпитавањем остварују се општи и посебни исходи,тако да ће ученици након завршеног основног образовања:

1.Имати усвојен интегрисан систем научно заснованих знања о природи и друштву и бити способни да тако стечена знања примењују и размењују;

2.Умети да ефикасно усмено и писмено комуницирају на српском,односно на српском и најмање једном страном језику користећи се разноврсним вербалним ,визуелним и симболичким средствима;

3.Бити функционално писмени у математичком,научном и финансијском домену;

4.Умети да ефикасно и критички користе научна знања и технологију,уз показивање одговорности према свом животу,животу других  и животној средини;

5.Бити способни да разумеју различите форме уметничког изражавања и да их користе за сопствено изражавање;

6.Бити оспособљени за самостално учење

7.Бити способни да прикупљају,анализирају и критички процењују информације;

8.Моћи да идентификују и решавају проблеме и доносе одлуке користећи критичко  и креативно мишљење и релевантна знања;

9.Бити спремни да прихвате изазове и промене уз одговоран однос према себи и својим активно-стима;

10.Бити одговорни према сопственом здрављу и његовом очувању;

11.Умети да препознају и уваже људска и дечја права и бити способни да активно учествују у њиховом остваривању;

12.Имати развијено осећање припадности сопственој породици,нацији и култури,познавати сопствену традицију и доприносити њеном очувању и развоју;

13.Знати и поштовати традицију,идентитет и културу других заједница и бити способни да сарађују са њиховим припадницима ;

14.Бити способни да ефикасно и конструктивно раде као чланови тима,групе,организације и заједнице.

 У овој  школској години истакнути су следећи задаци:

-школа је дужна да у овој школској години оствари све облике васпитно-образовног рада утврђене правилником о наставном плану и програму и да у том циљу доноси свој Годишњи план рада;

-Годишњим планом рада се утврђују време, место, начин и носиоци остваривања наставног плана и програма;

-да се од I доVIII разреда ради по плановима и програмима које је школа донела у складу са општим и посебним основама школског програма;

-да ће се организација образовно-васпитног рада у свим одељењима остваривати као полудневна настава;

-праћењем и анализом рада и резултата рада у протеклој години уочено је да нека питања из живота и рада школе у наредном периоду треба успешније остваривати:организованије чување и рационалније коришћење школских ресурса;осмишљеније предузимање мера да се расположива литература у библиотеци користи благовремено и стваралачки;још редовније посећивање угледних часова;да се редовније и отвореније разматрају искуства; много студиозније прилажење пословима у вези са непосредним радом одељенских старешина са ученицима; боља сарадња са родитељима појединих ученика који имају проблема у школи; боља организација слободног времена, благовременије реаговање на све проблеме; довођење рада стручних већа на виши ниво;

-ове школске године ће бити 47 одељења млађих разреда,и 45 одељења старијих разреда ;

-енглески језик ће учити ученици oд I до VIII разреда као обавезни наставни предмет;

-француски језик ће се изучавати oд V до VIII разреда са по 2 часа недељно као изборни наставни предмет;

-да ће ученици технику и технологију у V,VI, VII  и VIII разреду похађати по групама;

-да ће ученици информатику и рачунарство у V,VI ,VII и VIII разреду похађати као обавезни предмет ; 

-да ће се од I до VIII разреда остваривати верска настава и грађанско васпитање;

-да ће ученици од Vдо VIII разреда имати слободне наставне активности

-однос наставника према планирању, припремању и остваривањ упрограма ће бити на завидном нивоу;

-стручност наставника гарантоваће још бољи рад на остваривању задатака на реализацији наставних садржаја;

-потребно је побољшати постигнућа ученика релизовањем иницијалних,полугодишњих и годишњих тестова знања ученика;

-потребно  je побољшати резултате (нпр. на такмичењима у школи и ван ње и да обухват ученика из појединих дисциплина треба повећати с обзиром и на чињеницу да додела дипломе „Вук Караџић” зависи од пласмана ученика на овим такмичењима);

-потребна je организована и стална помоћ ученицима VIII разреда ради постизања добрих резултата на завршном испиту, и то пре свега предметних наставника српског језика ,математике,предмета из којих се полаже комбиновани тест, стручних сарадника и директора школе;

-потребно је укључивање родитеља у остваривање одређених програмских садржаја и других захтева што се показало корисним у протеклој школској години;

-да се на пословима и радним задацима наставног особља налазе углавном особе које имају воље, енергије и жеље да афирмишу свој рад и рад школе у целини;

-да се посебни програми васпитно-образовног рада реализују у потпуности и да тако ученици добију могућност да изразе своју креативност и интересовања,као и да добију пуну подршку запослених у настави и ваннаставним активностима;