ОШ "Никола Тесла", Винча

esdnevniklogo
large Google Classroom
rasporednastave 1
asdad

♥ ОШ "Никола Тесла" Винча ♥

za osmake

logo mpntr.png
1 39 (2)

Бројач посета

2383375

Учење на даљину

ucenje na daljinu

Изградња ОШ „Никола Тесла” у Лештанима

 

20210327 201201

COVID - 19 едукативни материјал

Календар

пон уто сре чет пет суб нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

ЛОГОПЕДГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ЛОГОПЕДА ЗА ШКОЛСКУ 2023/24.год.

Логопед :Јелена Стојадиновић

ОБЛАСТ РАДА

ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦ.

АКТИВНОСТ

САРАДНИЦИ

Планирање и програмира-ње васп. образ. рада

септембар

Припремање год.програма рада и месе-чног планарада.Припрема ГПР Учени-чког парламента.

Припремање плана стручног усавршава-ња и проф.развоја

Директор,стру-чни сарадници

Рад са учни-цима, рад са родитељима

септембар, октобар као и током целе године

Дијагностика и рехабилитација пореме-ћаја вербалне и невербалне комуникаци-је, рад на побољшању комуникацијских вештина ученика.

Упознавање родитеља о раду логопеда, пружање подршке и оснаживање и инфо-рмисање родитеља.

Родитељи, старатељи

Рад са учи-тељима и наставни-цима

новембар, децембар

Пружање стручне помоћи и подршке учитељима у раду са ученицима који имају тешкоће на неком од нивоа верба-лне или невербалне комуникације као и у индивидуализацији васп. образ. рада. Пружање подршке наставницима у остваривању задатака професионалне оријентације.

Учитељи, наставници, стручни сарадници

Праћење и вредновање ВО рада

децембар, јануар, мај

Учествовање у праћењу и вредновању примене мера индивидуализације и ИОП за ученике са тешкоћама гов.-језич. развоју

Учитељи, наставници

Рад са дире -ктором,стру-чним сара- дницима

током године      

Координација активности у пружању по-дршке ученицима. Рад на истраживању и решавању специфичних проблема школе.

Директор, стручни сарадници

Рад у стру-чним органима и тимовима

током године

Учешће у раду тима за ИОП, тима за професионалну оријентацију ученика као и рада Ученичког парламента

Директор,стручни сарадници, учитељи,наста-вници, ученици 7. и 8. разреда

Сарадња са надлежним установама, организацијама, удружењима

током године

Размена информација и сарадња са ДЗ. у Винчи, Заводом за психофизиолошке порем.и говорну патологију у Београду

Педијатријска и стоматолошка служба, колеге дефектолози, психолози
Вођење евиденци-је и стручно уса-вршав.

током године

Вођење дневника рада, логопедског листа са анамнестичким подацима сва-ког ученика, заштита личних података. Вођење евиденције и записника са УП. Похађање акредитованих семинара

Родитељи, ста-ратељи, шира породица уче-ници 7. и 8. ра-зреда, стручни предавачи, ко-леге из ове и других школа и установа од значаја за рад школе.