ОШ "Никола Тесла", Винча

esdnevniklogo
large Google Classroom
rasporednastave 1
asdad

♥ ОШ "Никола Тесла" Винча ♥

za osmake

logo mpntr.png
1 39 (2)

Бројач посета

2383389

Учење на даљину

ucenje na daljinu

Изградња ОШ „Никола Тесла” у Лештанима

 

20210327 201201

COVID - 19 едукативни материјал

Календар

пон уто сре чет пет суб нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

За наставнике

ПРАВИЛА ПОНАШАЊА НАСТАВНИКА И ОСТАЛИХ ЗАПОСЛЕНИХ У ШКОЛИ

Члан 19.

У свом раду наставник треба да са ученицима, родитељима, запосленима и другим лицима успостави односе засноване на уважавању, разумевању и поштовању, толеранцији и избегавању сукоба. Свађе, вређања, игнорисање или отворена нетрпељивост међу запосленима нису дозвољене.

Члан 20.

Дужности наставника су да :

        стручним знањем осигура постизање исхода прописаних општим и посебним основама
школског програма уважавајући предзнања и посебне могућности ученика,

        долази у школу најкасније 10 минута пре почетка наставе и других облика рада,

        одлази на време на часове,

        обавести о изостајању са посла на време директора, помоћника директора и руководиоца
актива ради благовременог организовања замене,

        користи инвентар и опрему школе у службене сврхе,

        прибави одобрење директора школе за изношење средстава рада из школе,

        долази на наставу прикладно одевен и уредан, те да својим изгледом васпитно делује на
ученике,

        поштује распоред дежурства које му одреди директор, односно помоћник директора школе.

        не угрожава и не повређује физички или психички интегритет ученика, да гa физички,
психички не кажњава и да га морално, сексуално или на други начин не злоставља,

        не вређа ученике и запослене,

        не изражава националну, верску, расну и полну нетрпељивост,

        не даје и не подстиче на употребу алкохолних пића, и наркотичких средстава код ученика,

        пријави набављање и употребу алкохолних пића и наркотичких средстава,

        не врши политичко организовање и деловање у просторијама школе,

        води потпуну, благовремену и савесну евиденцију,

        не врши неовлашћену промену података у евиденцији, односно школској исправи, брисањем,
додавањем, прецртавањем или изостављањем подтака,

        чува од уништења и оштећења скривања и изношења евиденције, односно школске исправе,

        да на увид резултате писмене провере знања ученицима, родитељима, односно старатељима,

        прими и даје на увид евиденције лицу који врши надзор над радом школе, родитељима,
односно старатељима.

Члан 21.

Наставнику школе забрањено је да :

               уноси оружје, оруђе и друга средства којима се могу нанети озледе, угрозити живот
ученика и запослених, односно нанети штета школској и личној имовини,

               пуши у просторијама школе, осим у оним које су за то одређене,

               уноси, односно користи алкохол, опијате, наркотичка средства и друга средства са
психоактивним дејством,

               самовољно решава међусобне сукобе употребом оружја, оруђа и физичке силе,

               користи пејџер, мобилни телефон за време одржавања наставе и других облика рада,
осим на екскурзијама.

Члан 22.

Дежурни наставник дужан је да :

               дође на посао 30 минута пре почетка наставе,

               дежура у време када нема других радних обавеза,

               води уредно књигу дежурног наставника и у њу уписуjе промене koje су од значаjа
за живот и рад школе,

               обезбеди за време дежурства несметано извођење наставе и стара се о понашању
ученика у току свог дежурства,

               обавести директора, помоћника директора и руководиоца актива о недоласку
наставника на наставу ради обезбеђења замене одсутног наставника.

Члан 23.

Оделењски старешина дужан је да :

               брине о укупном раду и успеху својих ученика,

               води уредно дневник рада, односно матичну књигу и другу прописану
документацију о образовно-васпитном раду и благовремено преда директору односно помоћнику
директора школе,

               благовремено прати остваривање распореда часова у свом оделењу и упозорава
наставнике који неуредно воде евиденцију,

               благовремено правда изостанке ученика и унесе неоправдане изостанке у дневник
рада, сачини благовремене извештаје о истом, као и о успеху ученика и достави их уредно и на
време руководиоцу године, односно директору и помоћнику директора школе, као и да уредно
обавеси родитеље односно старатеље ученика о томе,

               сарађује са родитељима, односно старатељима ученика и обавештава их о свим
активностима ученика и решава проблеме који настају у процесу образовно-васпитног рада,

               брине се о ученицима свог оделења, за време екскурзије, излета, културних и
спортских манифестација и за време других активности ученика,

               организује и спроводи избор ученика у вези рада оделењске заједнице и стара се о
дисциплини у оделењу, а у случају настанка материјалне штете које начине ученици, спроводи
поступак да се утврде починиоци и надокнади материјална штета школи,

               похваљује успешне и предлаже за награђивање ученике који постижу изузетне
резултате у свом раду,

               покреће поступак за утврђивање дисциплинске одговорности ученика, стара се о
благовремености изрицања васпитно дисциплинске мере, њеној поступности, сврсисходности и о
истом уредно обавештава органе школе и родитеље, односно старатеље ученика.

Члан 24.

Дужност стручних сарадника (педагога, психолога, библиотекара и сл.) јесу да :

                 Да својим стручним знањем и саветодавним радом унапређује образовно васпитни
рад у школи и пружа стручну помоћ ученицима, родитељима и наставницима по питању која
су од значаја за образовање и васпитање.

                 долазе у школу најкасније 10 минута пре почетка радног времена,

                 обавесте директора и помоћника директора школе о изостајању са посла,

                 остварују сарадњу са ученицима и родитељима, односно старатељима ученика,

                 достављају на време записнике, извештаје о успеху ученика и изостанцима ученика
директору, односно помоћнику директора школе и извршавају друге обавезе које им доставе
исти.

Члан 25.

Дужност запослених који обављају административно-финансијски посао је да :

                 долазе на посао на време прикладно одевени,

                 обавесте директора школе о изостајању са посла,

                 да се пристојно опходе према ученицима, родитељима ученика, запосленима и
другим лицима,

                 да свој посао предвиђен актом о систематизацији радних места обављају савесно,
благовремено и у што краћем року

Члан 26.

Дужности запослених на помоћно-техничким пословима су да :

               одржавају чистоћу школских просторија, дворишта и спортских терена,

               помажу у раду дежурном наставнику,

               дежурају према предвиђеном распореду и по сменама које утврди секретар школе те
да се не удаљавају са места дежурства, односно са радног места, без дозволе секретара школе,

               достављају потребан материјал за наставу,

               одмах обавештавају дежурног наставника, секретара, помоћника директора, о
уоченим материјалним штетама у школи, ремећењу образовно-васпитног процеса рада у школи и
предузимају благовремено мере да се очува ред и мир у школи, како би се обезбедила безбедност
ученика и запослених и спречила материјална штета,

               свакодневно прегледају учионице, радионице и остале просторије у школи, затварају
прозоре и врата, погасе светла, провере водоводне, грејне и друге инсталације,

               утврђују стање објекта и о томе обавештавају секретара и помоћника директора
школе.

Члан 27.

Сви ученици и запослени чине повреду радне обавезе уколико се не придржавају одредби Правилника о мерама за спровођење заштите и безбедности ученика.

Члан 28.

Међусобни односи наставника, осталих запослених у школи и ученика треба да буду засновани на узајамном поштовању, разумевању и сарадњи у остваривању васпитне улоге школе.

Члан 29.

Школа ће у складу са својим финансијским могућностима наградити наставника, разредног старешину и другог запосленог у школи који својим радом утиче на остваривање бољих резултата рада у образовно раду са ученицима, као и за успостављање већег степена разумевања, сарадње у остваривању васпитне улоге школе.